ประมวลภาพกิจกรรมและการแข่งขัน

1 ทน.สุราษฎร์ธานี 28 25 20 73
2 ทน.ภูเก็ต  26 30 28 84
3 ทน.หาดใหญ่ 22 19 16 57
4 ทม.ทุ่งสง 20 7 7 34
5 ทน.ตรัง 15 13 12 40
6 อบจ.สุราษฎร์ธานี 12 15 8 35
7 อบจ.สงขลา 12 12 11 35
8 ทม.ท่าข้าม 10 2 - 12
9 ทน.สงขลา 8 8 9 25
10 อบจ.ภูเก็ต 8 6 9 23

ตารางสรุปเหรียญทั้งหมด...